Rae Huvikooli ruumide üürimine

Ruumide üürimiseks vajalik taotluse vorm

 

Valla allasutuste ruumide ja vara üürihindade kehtestamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3 ja Rae valla allasutuste direktorite taotlustest, Rae Vallavalitsus annab korralduse:

 

1. Kehtestada Õie Lasteaia ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):
1.1.võimlemissaal 14 eurot;
1.2.muusikasaal 14 eurot;
1.3.täissaal 28 eurot;
1.4.meediatuba 14 eurot;
1.5.kunstikabinet 6 eurot.

 

2. Kehtestada Lasteaed Taaramäe ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):
2.1.võimlemissaal 14 eurot;
2.2.muusikasaal 14 eurot;
2.3.kunstiklass 24 eurot.

 

3. Kehtestada Võsukese Lasteaia ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):
3.1. võimlemissaal 14 eurot;
3.2. muusikasaal 14 eurot;
3.3. täissaal 28 eurot;
3.4. ministuudio 6 eurot.

 

4. Kehtestada Lasteaed Tõruke saali üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 14 eurot.

 

5. Kehtestada Assaku Lasteaia saali üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 14 eurot.

 

6. Kehtestada Assaku Lasteaia Aruheina filiaali saali üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 28 eurot.

 

7. Kehtestada Vaida Lasteaed Pillerpall saali üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 14 eurot.

 

8. Kehtestada Jüri Gümnaasiumi ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):
8.1. üks müügikoht põhikooli ja gümnaasiumi fuajees 3 eurot;
8.2. fuajee Jüri Gümnaasiumi ja Spordikeskuse vahel 8 eurot;
8.3. klassiruum 8 eurot;
8.4 nõupidamisruum 15 eurot;
8.5. füüsika-ja bioloogiaklass gümnaasiumimajas 16 eurot;
8.6. puidutöökoda, metallitöökoda, keemia laboratoorium, füüsika ja bioloogia laboratoorium, arvutiklass põhikoolimajas, teisaldatav sülearvutiklass, teisaldatav tahvelarvutiklass, õppeköök, õmblusklass ja söögisaalid 20 eurot;
8.7. auditoorium keskosas ja arvutiklass gümnaasiumimajas 26 eurot;
8.8. auditoorium gümnaasiumimajas ja aula keskosas 36 eurot.;
8.9. mööbli kasutamisel ruumis, kus mööbel puudub, lisandub alates kümnest toolist ja lauast hind 0.50 eurot iga eseme kohta;
8.10. helitehniku või IT tugiisiku olemasolu vajadusel lisandub vastava ruumi tunnihinnale 25%.
8.11. Jüri Gümnaasiumis on võimalik üürida erinevaid ruume esmaspäevast reedeni üldjuhul kella 8.00-st kuni 21.00-ni. Ruumide üürimisel peale kella 21.00 või nädalavahetusel lisandub kehtestatud hindadele 20%.

 

9. Kehtestada Peetri Lasteaed-Põhikooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):
9.1.klassiruum 8 eurot;
9.2.õppeköök 20 eurot;
9.3.aula 36 eurot;
9.4.söögisaal 20 eurot;
9.5.blackbox 18 eurot;
9.6.lasteaia saal 14 eurot;
9.7.auditoorium 15 eurot;
9.8.loodusklass 12 eurot.

 

10. Kehtestada Lagedi Kooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):
10.1. klassiruum 8 eurot;
10.2. õppeköök 16 eurot;
10.3. aula 16 eurot;
10.4. söögisaal 16 eurot.

 

11. Kehtestada Vaida Põhikooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):
11.1. klassiruum 8 eurot;
11.2. õppeköök 20 eurot;
11.3. auditoorium 20 eurot;
11.4. söögisaal 20 eurot.

 

12. Kehtestada Rae Huvialakooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):
12.1. individuaalõppe klassid klaveriga 10 eurot;
12.2. individuaalõppeklass klaverita 8 eurot;
12.3.rühmaõppeklassid klaveriga 15 eurot;
12.4. kunstiklass 8 eurot;
12.5. keraamikaklass 20 eurot;
12.5.1 keraamikaahju kasutamine vastavalt tarbitud elektrile ja hetkel kehtivale elektrihinnale, summa täpsustatakse lepingus/arvel. Keraamikaahju programmid ja tarbitav elekter –
-toorpõletuse üks protsess 14,5 kw;
-madalkuumusega üks protsess 14,7 kw;
-kõrgkuumusega üks protsess 21,1 kw.
12.6. harjutussaal gümnaasiumimajas 30 eurot;
12.7. harjutussaal gümnaasiumimajas koos riietusruumiga 36 eurot.
12.8. mööbli kasutamisel ruumis, kus mööbel puudub, lisandub alates kümnest toolist ja lauast hind 0.50 eurot iga eseme kohta;
12.9. helitehniku või IT tugiisiku olemasolu vajadusel lisandub vastava ruumi tunnihinnale 25%.
12.10. Rae Huvialakoolis on võimalik üürida erinevaid ruume esmaspäevast reedeni üldjuhul kella 8.00-st kuni 21.00-ni. Ruumide üürimisel peale kella 21.00 või nädalavahetusel lisandub kehtestatud hindadele 20%.

 

13. Kehtestada Jüri Raamatukogu vestibüüli müügipinna üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 3 eurot.

 

14. Füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kelle tegevus on suunatud laste ja noorte vaba aja sisustamiseks ning kellega sõlmitakse ruumide üürileping vähemalt kolmeks kuuks, on õigus üürida ruume 50% soodustusega.

 

15. Ruumid on tasuta kasutamiseks haridusasutuste õppekavajärgse õppetegevuse läbiviimiseks ja valla haridusasutuste lastele tasuta pakutavate tegevuste läbiviimiseks.

 

16. Ruumide üürileandmise piirtähtajaks on kuni 1 (üks) aasta.

 

17. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 10. novembri 2015 korraldus nr 1663 „Rae valla munitsipaalharidusasutuste üürihindade kehtestamine“.

 

18. Korraldus jõustub 1. septembril 2016.

 

19. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Ruumide üürimiseks vajalik taotluse vorm