Rae Huvikooli ruumide üürimine

Ruumide üürimiseks vajalik taotluse vorm

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide ja vara üürihindade kehtestamine

2. jaanuar 2019

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3 ja Rae valla allasutuste direktorite taotlustest, Rae Vallavalitsus annab korralduse:

 

1.Kehtestada Õie Lasteaia ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

1.1. võimlemissaal 14 eurot;

1.2. muusikasaal 14 eurot;

1.3. täissaal 28 eurot;

1.4. meediatuba 14 eurot;

1.5. kunstikabinet 6 eurot.

 

2. Kehtestada Lasteaed Taaramäe ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

2.1. võimlemissaal 14 eurot;

2.2. muusikasaal 14 eurot;

2.3. kunstiklass 14 eurot.

 

3. Kehtestada Võsukese Lasteaia ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

3.1. võimlemissaal 14 eurot;

3.2. muusikasaal 14 eurot;

3.3. täissaal 28 eurot;

3.4. ministuudio 6 eurot.

 

4. Kehtestada Lasteaed Tõruke saali üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 14 eurot.

 

5. Kehtestada Assaku Lasteaia saali üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 14 eurot.

 

6. Kehtestada Assaku Lasteaia Aruheina filiaali saali üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 28 eurot.

 

7. Kehtestada Vaida Lasteaed Pillerpall saali üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 14 eurot.

 

8. Kehtestada Jüri Gümnaasiumi ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

8.1. üks müügikoht erinevates fuajeedes 3 eurot; terve fuajee üürimine 8 eurot;

8.2. klassiruum 8 eurot;

8.3. füüsika-ja bioloogiaklass gümnaasiumimajas 16 eurot;

8.4. puidutöökoda, metallitöökoda, keemia laboratoorium, füüsika ja bioloogia laboratoorium, teisaldatav sülearvutiklass, teisaldatav tahvelarvutiklass, õppeköök, õmblusklass ja söögisaalid 20 eurot;

8.5. arvutiklassid 26 eurot;

8.6. auditoorium gümnaasiumimajas ja aula 36 eurot;

8.7. mööbli kasutamisel ruumis, kus mööbel puudub, lisandub alates kümnest toolist ja lauast hind 0.50 eurot iga eseme kohta (mööbli transpordi tagab üürija);

8.8. õuealade kasutamisel elektrikulud vastavalt tegelikule kasutamisele;

8.9. helitehniku või IT tugiisiku olemasolu vajadusel lisandub vastava ruumi tunnihinnale 25%;

8.10. Jüri Gümnaasiumis on võimalik üürida erinevaid ruume esmaspäevast reedeni üldjuhul kella 8.00-st kuni 21.00-ni. Ruumide üürimisel peale kella 21.00 või nädalavahetusel lisandub kehtestatud hindadele 20%.

 

9. Kehtestada Peetri Lasteaed-Põhikooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

9.1. klassiruum 8 eurot;

9.2. õppeköök 20 eurot;

9.3. aula 36 eurot;

9.4. söögisaal 20 eurot;

9.5. blackbox 18 eurot;

9.6. lasteaia saal 14 eurot;

9.7. auditoorium 15 eurot;

9.8. loodusklass 12 eurot.

 

10. Kehtestada Lagedi Kooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

10.1. klassiruum 8 eurot;

10.2. õppeköök 16 eurot;

10.3. aula 16 eurot;

10.4. söögisaal 16 eurot;

10.5. lasteaia võimlemissaal 15 eurot;

10.6. lasteaia muusikasaal 15 eurot;

10.7. lasteaia täissaal 30 eurot;

10.8. helitehnika kasutamisel lisandub ruumi tunnihinnale 20%;

10.9. ruume on võimalik üürida üldjuhul esmaspäevast reedeni 16.00-21.00. Peale kella 21.00 või nädalavahetusel lisandub kehtestatud hindadele 25%.

 

11. Kehtestada Vaida Põhikooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

11.1. klassiruum 8 eurot, koos projektori ja arvuti kasutamisega 10 eurot;

11.2. auditoorium 15 eurot, koos projektori ja arvuti kasutamisega 20 eurot;

11.3. lavaga puhkesaali kasutamine 8 eurot;

11.4. lavaga puhkesaali kasutamine koos toolidega 10 eurot;

11.5. söögisaal 20 eurot:

11.6. söögisaali ja õppeköögi kasutamine koos õppeköögi köögitehnikaga 25 eurot;

11.7. söögisaali ekraani ja projektori kasutamine 2 eurot;

11.8. helitehnika kasutamine 2 eurot (helipult, aktiivkõlar, mikrofon).

 

12. Kehtestada Järveküla Kooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

12.1. klassiruum 8 eurot;

12.2. nõupidamisruum 15 eurot;

12.3. klass koos klaveriga 15 eurot;

12.4. labor, töökoda, õppeköök, õmblusklass, maalistuudio, muusikaklass, aatrium, auditoorium, aula 20 eurot;

 

13. Kehtestada Rae Huvialakooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

13.1. individuaalõppe klassid klaveriga 10 eurot; või koos projektori ja arvuti kasutamisega 12 eurot;

13.2. individuaalõppeklass 2 klaveriga 20 eurot; koos projektori ja arvuti kasutamisega 25 eurot;

13.3. individuaalõppeklass klaverita 8 eurot;

13.4. rühmaõppeklassid klaveriga 15 eurot; koos projektori ja arvuti kasutamisega 20 eurot;

13.5. kunstiklass 8 eurot; koos projektori ja arvuti kasutamisega 10 eurot;

13.6. keraamikaklass 20 eurot.

13.6.1 keraamikaahju kasutamine vastavalt tarbitud elektrile ja hetkel kehtivale elektrihinnale, summa täpsustatakse lepingus/arvel. Keraamikaahju programmid ja tarbitav elekter –

– toorpõletuse üks protsess 14,5 kw;

– madalkuumusega üks protsess 14,7 kw;

– kõrgkuumusega üks protsess  21,1 kw.

13.6.2. keraamikaahju ühe küttetsükli kasutamise üür on 5 eurot.

13.7. harjutussaal Jüri gümnaasiumimajas 30 eurot; koos projektori ja arvuti kasutamisega ning helitehnikaga 35 eurot;

13.8. harjutussaal Jüri gümnaasiumimajas koos riietusruumiga 36 eurot; koos projektori ja arvuti ning helitehnika kasutamisega 40 eurot

13.9. mööbli kasutamisel ruumis, kus mööbel puudub, lisandub alates kümnest toolist ja lauast hind 0.50 eurot iga eseme kohta;

13.10. helitehniku või IT tugiisiku olemasolu vajadusel lisandub vastava ruumi tunnihinnale 25%.

13.11. Rae Huvialakoolis on võimalik üürida erinevaid ruume esmaspäevast reedeni üldjuhul kella 8.00-st kuni 21.00-ni. Ruumide üürimisel peale kella 21.00 või nädalavahetusel lisandub kehtestatud hindadele 20%.

 

14. Kehtestada Jüri Raamatukogu vestibüüli müügipinna üürileandmisel tunnihinnaks (60 minutit) 3 eurot.

 

15. Füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kelle tegevus on suunatud laste ja noorte vaba aja sisustamiseks ning kellega sõlmitakse ruumide üürileping vähemalt kolmeks kuuks, on õigus üürida ruume 50% soodustusega.

 

16. Ruumid on tasuta kasutamiseks haridusasutuste õppekavajärgse õppetegevuse läbiviimiseks ja valla haridusasutuste lastele tasuta pakutavate tegevuste läbiviimiseks.

 

17. Ruumide üürileandmise piirtähtajaks on kuni 1 (üks) aasta.

 

18. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 4. septembri 2018 korraldus nr 1130 „Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide ja vara üürihindade kehtestamine“.

 

19. Korraldus jõustub teatavakstegemisel.

 

20. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Ruumide üürimiseks vajalik taotluse vorm