Rae Huvialakool

Õppetöö toimub neljas osakonnas ja viies filiaalis (Jüri, Lagedi, Vaida, Peetri ja Järveküla).

 

KUNST, MUUSIKA, SPORT, TANTS

 

KOOLIPERE

Kooli viies  filiaalis töötab üle 60 spetsialisti ja õpib üle 600 noore.

ÕPPETÖÖST ÜLDISELT

Õppetöö toimub sarnaselt üldhariduskooliga, jagatuna 3 trimestrisse. Õppetööd koolivaheaegadel kokkuleppel juhendajaga.

Päevakava: õppetöö toimub ajavahemikul 12.10- 20.45. Individuaaltunnid lepitakse kokku iga õpilasega eraldi.

ÕPPIMA ASUMINE

Kooli astumiseks tuleb lapsevanemal (hooldajal) esitada taotlus, võttes sellega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppetasu õigeaegse maksmise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest.

Elektrooniline taotlusvorm saadaval kodulehel. Keset õppeaastat liitumise soovi korral kontakteeruda õppejuhtidega (kas on võimalik liituda jms). Muusikaosakonda instrumendiõppesse astumine katsete alusel (toimuvad üldjuhul juuni alguses).

ÕPINGUTE KATKESTAMINE

Koolist lahkumiseks on vaja esitada lapsevanema (hooldaja) vabas vormis avaldus kooli direktori nimele, aadressile: huvikool@jyri.edu.ee. Õpingute katkestamisel õppeaasta kestel tuleb sellest üks kuu ette teatada aadressile: huvikool@jyri.edu.ee

ÕPILASE KÕRVALDAMINE ÕPPETÖÖST

Õpilase kustutamine õpilasnimekirjast õppeaja vältel ilmnenud perspektiivituse tõttu toimub õppeaasta lõpul.

Õpilase kustutamine õpilasnimekirjast kooliaasta keskel on lubatud ainult erandjuhtudel – distsipliini süstemaatilisel rikkumisel või õppetasu mittemaksmise korral.

RAE HUVIALAKOOLI ÕPILASE KODUKORD

Rae Huvialakooli õpilane õpib virgalt ja hoolsalt ning täidab korralikult kõiki muidki õppetöösse puutuvaid kohustusi. Rae Huvialakooli õpilane on heatahtlik, sõbralik, abivalmis ja viisakas.
Rae Huvialakooli õpilased ja õpetajad täidavad selle asutuse kodukorda, kus tunnid toimuvad.

KOOLI EESMÄRK

Kooli ülesandeks ning eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning kohaliku kultuuri- ja spordielu edendamine.

KOOLI MISSIOON

Igale lapsele soovi- ja võimetekohase huvihariduse andmine.