Rae Huvialakool

Õppetöö toimub neljas osakonnas ja viies filiaalis (Jüri, Lagedi, Vaida, Peetri ja Järveküla).

 

KUNST, MUUSIKA, SPORT, TANTS

 

KOOLIPERE

Kooli viies  filiaalis töötab üle 70 spetsialisti ja õpib üle 800 noore.

ÕPPETÖÖST ÜLDISELT

Õppetöö toimub sarnaselt üldhariduskooliga, jagatuna 3 trimestrisse. Õppetöö koolivaheaegadel toimub kokkuleppel juhendajaga.

Päevakava: õppetöö toimub ajavahemikul 12.10- 20.45. Individuaaltunnid lepitakse kokku iga õpilasega eraldi.

ÕPPIMA ASUMINE

Kooli astumiseks tuleb lapsevanemal (hooldajal) esitada taotlus ARNO keskkonnas (otselink kodulehelt- Liitu meiega!), võttes sellega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppetasu õigeaegse maksmise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest.

Keset õppeaastat liitumise soovi korral kontakteeruda õppejuhtidega (kas on võimalik liituda jms). Muusikaosakonna instrumendiõppesse astumine toimub katsete alusel (üldjuhul mai lõpus).

ÕPINGUTE KATKESTAMINE

Koolist lahkumiseks on vaja esitada lapsevanema (hooldaja) taotlus, samuti ARNO keskkonnas.

ÕPILASE KÕRVALDAMINE ÕPPETÖÖST

Õpilase kustutamine õpilasnimekirjast õppeaja vältel ilmnenud perspektiivituse tõttu toimub õppeaasta lõpul.

Õpilase kustutamine õpilasnimekirjast kooliaasta keskel on lubatud ainult erandjuhtudel – distsipliini süstemaatilisel rikkumisel või õppetasu mittemaksmise korral.

RAE HUVIALAKOOLI ÕPILASE KODUKORD

Rae Huvialakooli õpilane õpib virgalt ja hoolsalt ning täidab korralikult kõiki muidki õppetöösse puutuvaid kohustusi. Rae Huvialakooli õpilane on heatahtlik, sõbralik, abivalmis ja viisakas.
Rae Huvialakooli õpilased ja õpetajad täidavad selle asutuse kodukorda, kus tunnid toimuvad.

KOOLI EESMÄRK

Kooli ülesandeks ning eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning kohaliku kultuuri- ja spordielu edendamine.

KOOLI VISIOON

Rae Huvialakool on hea mainega mitmekülgset ja jätkusuutlikku huviharidust pakkuv munitsipaalkool.

KOOLI MISSIOON

Võimaldame Rae valla noortele kvaliteetset huviharidust kodu lähedal.

KOOLI VÄÄRTUSED

  1. Ausus ja hoolivus – olla aus enda ja teiste suhtes, oma töödes, tegemistes ja sõnades. Hoolida ümbritsevast maailmast, et märgata ja aidata.
  2. Areng – olla töökas ja järjekindel ning anda endast parim. Soov õppida ja tahe areneda.
  3. Koostöö – arendada lastes koostööd ja oskusi, olla avatud uutele väljakutsetele. Väärtustada usaldusel ja üksteisemõistmisel põhinevat koostööd erinevate huvigruppide vahel.