Rae Huvialakool

KOOLIPERE

Kooli kuues  filiaalis (Jüris, Järvekülas, Kindluses, Vaidas, Lagedil ja Peetris) töötab ligi 90 õpetajat/treenerit ning õpib ligi 1000 noort.

ÕPPETÖÖST ÜLDISELT

Rae Huvialakoolis saab õppida muusika-, kunsti-, spordi- ja üldkultuuriosakonnas. Meie kool annab huviharidust 7-19-aastastele noortele ning toetub ainekavadele, mis on registreeritud EHIS-s.

KUNST, MUUSIKA, SPORT, TANTS

Õppetöö on üldjuhul tasuline.

Õppetöö toimub sarnaselt üldhariduskooliga, jagatuna kolme trimestrisse. Õppetöö koolivaheaegadel toimub kokkuleppel juhendajaga.

Päevakava: õppetöö toimub ajavahemikul 12.10- 20.45. Individuaaltunnid lepitakse kokku iga õpilasega eraldi. Rühmade tunniplaanid on leitavad osakondade alt.

Õpitulemuste tagasisidestamiseks ning info vahetuseks kasutab 2015. aastast Rae Huvialakool e-päevikut Stuudium: https://raehuvikool.ope.ee.

Igal lapsevanemal on kohustus ennast Stuudiumis kasutajaks teha ning pidevalt jälgida oma lapse õppeprotsessi!

ÕPPIMA ASUMINE

Kooli astumiseks tuleb lapsevanemal (hooldajal) esitada taotlus ARNO keskkonnas , võttes sellega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppetasu õigeaegse maksmise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest.

Õppeaasta keskel liitumise soovi korral kontakteeruda õppejuhtidega (kas on võimalik liituda jms). Muusikaosakonna instrumendiõppesse võetakse soovijaid õppima katsete alusel (toimuvad üldjuhul mai lõpus-juuni alguses).

ÕPINGUTE KATKESTAMINE

Koolist lahkumiseks on vaja vähemalt üks kuu enne lahkumissoovi esitada lapsevanema (hooldaja) taotlus ARNO keskkonnas.

ÕPILASE KÕRVALDAMINE ÕPPETÖÖST

Õpilase kustutamine õpilasnimekirjast õppeaja vältel ilmnenud perspektiivituse tõttu toimub õppeaasta lõpul.

Õpilase kustutamine õpilasnimekirjast kooliaasta keskel on lubatud ainult erandjuhtudel – distsipliini süstemaatilisel rikkumisel või õppetasu mittemaksmise korral.

RAE HUVIALAKOOLI ÕPILASE KODUKORD

Rae Huvialakooli õpilane õpib virgalt ja hoolsalt ning täidab korralikult kõiki muidki õppetöösse puutuvaid kohustusi. Rae Huvialakooli õpilane on heatahtlik, sõbralik, abivalmis ja viisakas.
Rae Huvialakooli õpilased ja õpetajad täidavad selle asutuse kodukorda, kus tunnid toimuvad.

Vajadusel korraldab Rae Huvialakool distantsõpet.

KOOLI EESMÄRK

Kooli ülesandeks ning eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning kohaliku kultuuri- ja spordielu edendamine.

KOOLI VISIOON

Loome keskkonna, kus Rae valla lapsed saavad olla aktiivsed, loomingulised ja omandada mitmekülgsed oskused.

KOOLI MISSIOON

Pakume Rae vallas kvaliteetset ja õppijakeskset huviharidust.

KOOLI VÄÄRTUSED

  1. Kvaliteet – Meie soov on, et laste anded saaksid avalduda ja areneda maksimaalselt. Seepärast töötame võimalusel individuaalselt ning arendame aktiivselt oma õppekavasid ja meetodeid.
  2. Kodulähedus – Meie eesmärk on pakkuda huviharidust Rae vallas kõikjal, kus suudame seda kvaliteetselt teha. Saame seda teha tänu tihedale koostööle kohalike partneritega.
  3. Koos teistega – Me ei saa ilma koostööta – erinevate kantide, koolide, spordi-, kultuuri-, noorsootöö- ja teiste valla tegijateta. Me tahame olla õppijakesksed ja selle jaoks peame looma koos teistega keskkonna, kus õppija tunneb end toetatuna.
01.22