MUUSIKAOSAKOND


  • PILLIÕPE


  • LAULUSTUUDIO


  • ORKESTRIÕPE

Õppetöö korraldus:

– õppetöö muusikaosakonnas on hindeline; – õpilase oskusi, teadmisi ja hoolsust hinnatakse 5-palli süsteemis; – õppetunni kestus on 45 minutit; – õppetöö jaguneb kolmeks trimestriks, kokkuvõttev hindamine toimub iga trimestri lõpus; – õpilane on seotud õppetööga 175 koolipäeva; – vaheajal üldjuhul tunde ei toimu (va erikokkulepped erialaõpetajaga).

Õppetöö koosneb järgmistest arenguastmetest:

Eelklass – rühmaõpe. Õppima asumine ilma katseteta avalduse alusel, õppetöö üldjuhul keskpäevasel ajal, seega ei sobi hästi lasteaiaealistele lastele; ei taga automaatselt sissesaamist piliõppesse. Põhiõpe: · noorem aste (1.-4.kl)- nädalakoormusega 2 erialatundi/ 1 solfedžotund; võib eelneda veel ettevalmistusklass (1h erialatundi nädalas) · vanem aste (5.-7. kl)- nädalakoormusega 2 erialatundi/ 1 solfedžotund Üldõpe (1.-7.kl) – lühendatud ainekavaga- nädalakoormusega 1 erialatund/1 solfedžotund (vabatahtlik) Lisa-aastad – õpilase soovil võimalik jätkata muusikaõpinguid ka pärast lõputunnistuse saamist. Lõpu- ja üleminekueksamid põhiinstrumendil ja solfedžos on noorema ja vanema astme lõpetamisel. Noorema astme lõpetamisel saab õpilane noorema astme lõputunnistuse. Vanema astme lõpetamisel saab õpilane kooli lõpudiplomi. Diplomi saab ainult kõikides õppeprogrammis olevates õppeainetes eksami (arvestuse) sooritanu. Selleks, et õpilase pillimänguoskus areneks kiiresti ja pidevalt, tuleb harjutada korrapäraselt, iga päev. Samuti tuleb osa võtta kõikidest ettenähtud tundidest. Osavõtt kooli kontsertidest on õpilase kohuseks – kas siis esineja või kuulajana, sest ka teise esineja kuulamine on üks osa õpingust. Muusikaosakonna õppetöö toimub peafiliaalis Jüris, Vaida Põhikoolis, Lagedi Põhikoolis ning Järveküla Kooli ruumides.

ÕPPIMISEKS VAJALIKUD ÕPPEVAHENDID JA INSTRUMENDID

On soovitav, et muusikaosakonnas vajamineva muretseb õpilane ise. Muusikaosakonna omanduses olevate instrumentide laenutamisel tuleb sõlmida pillirendileping ning täita laenutaja nõudeid. Kui õpilase süü läbi saavad kannatada laenutatud esemed, siis tuleb lapsevanemal või hooldajal tekitatud kahju hüvitada. Solfedžotundides vajalik noodivihik ja harilik pliiats.

ESINEMISED VÄLJASPOOL KOOLI

On väga soovitud ja soovitatud. Esinemised huvialakooli nimel peavad aga kindlasti toimuma erialaõpetaja teadmisel, soovitusel ja nõusolekul.

Liitu meiega ARNOs!