Laulustuudio

Laulustuudio eesmärgiks on arendada ja laiendada läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari õpilase muusikalist maitset ja silmaringi;
osaleda edukalt konkurssidel ja võistlustel, esineda oma koolis ja muudel erinevatel üritustel.

Õppekava läbinud õpilane:
-oskab kasutada oma häält tervislikult ja säästlikult;
-suudab tunnetada ja juhtida laulmise ajal oma keha kui instrumenti;
-oskab vastavalt võimetele ja tasemele rakendada erinevaid vokaaltehnilisi võtteid muusikapala ettekandmisel;
-suudab välja tuua laulu emotsionaalse sisu ja teksti mõtte vastava karakteri loomisega;
-suudab analüüsida oma hääleaparaadi tööd ja võimalusi arenguks;
-suudab interpreteerida muusikateoseid kasutades improvisatsiooni ja arendatud rütmi- ning harmooniataju;
-on võimeline üles astuma nii solisti kui ansamblilauljana;
-esineb erinevatel kontsertidel ja konkurssidel.