MUUSIKAOSAKOND

Sisseastumiskatsetele registreerimine on lõppenud!

 

 

Juunikuu alguses toimuvad Rae Huvialakooli taas sisseastumiskatsed pilliõppesse. Õpetatavate erialade nimekirja lisandub tänavu uue erialana
tšello.

Katsed toimuvad kolmel erineval päeval:
K, 2. juunil Jüri filiaalis.
N, 3. juunil Järveküla filiaalis.
N, 27. mail Vaidas ja Lagedil.

 

Katsetele saab registreeruda haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO: https://piksel.ee/arno/rae/. Katsetele registreerumine lõpeb neljapäeval, 19. mail kell 20 . Katsetele oodatud õpilaste nimekiri koos ajakavaga pannakse kooli kodulehele üles hiljemalt reedel 21. mail.

 

Arnos katsetele registreerimiseks tuleb sisse logida Arnosse, seejärel valida avalehelt “Minu lapsed” ja seejärel “Huvikooli taotlus”. Täitke taotlus. Rühmaks valige “Sisseastumiskatsed”. Lahtrisse “Oluline informatsioon” palun kirjutage, mis pilli soovib Teie laps õppida. Samasse lahtrisse kirjutage ka teise pilli valik juhuks, kui Teie laps soovitud erialale valituks ei osutu.  Samuti märkige sinna lahtrisse, millises filiaalis soovite õppida. Kui katsetel osalenud laps osutub valituks, määratakse kooli poolt talle Arnos õige pillirühm ja saadetakse taotlus lapsevanemale digitaalseks allkirjastamiseks. Katsete tulemused tehakse avalikuks hiljemalt 20. juunil 2021.

 

Õppetöö Rae Huvialakooli muusikaosakonnas toimub põhiõppes. Põhiõpe sisaldab kaks eriala- ja ühe solfedžotunni nädalas. Järveküla filiaalis õppijatel lisandub käsikellade ansamblitund. Põhiõppe õppetasu on 45 eurot kuus.

 

Katsete sisust:

 

Katsel osalev laps peab: laulma ühe laulu ühe salmi ilma saateta; aru saama, kas õpetaja mängib talle klaveril ühe või mitu heli; koputama järgi rütme; laulma järgi üksikuid klaveril mängitud noote ja ühe lühikese meloodia. Katse lõpus toimub vestlus lapsevanemaga.

 

Huvialakoolis õpetatakse mängima järgmisi instrumente:

 

Jüri filiaal:
klaver, kitarr, tšello, viiul, kannel, flööt, plokkflööt, klarnet, saksofon, trompet, akordion, ksülofon, aafrikatrummid, löökriistad, basskitarr, rivitrumm, tuuba.  Osaleda saab laulustuudio ja puhkpilliorkestri töös.

 

Järveküla filiaal:
klaver, kitarr, viiul, flööt, plokkflööt, akordion, lõõtspill, löökriistad. Osaleda saab käsikellade ansambli töös.

 

Vaida filiaal:
klaver, plokkflööt.

 

Lagedi filiaal:
klaver, kitarr, löökriistad, trompet.

Vastuvõtukatsed muusikaosakonna instrumendiõppesse 2020/21.õppeaastaks toimuvad tulenevalt eriolukorrast augustis (tavaolukorras üldjuhul mai lõpus). Täpsem info, vabade kohtade olemasolu vastavalt filiaalile jms tuleb kodulehele!

TUNNIPLAAN

Rae Huvialakoolis algab õppetöö sarnaselt üldhariduskoolidele septembri algul.

Õppetöö käib kodulehel olevate tunniplaanide alusel!


  • PILLIÕPE


  • LAULUSTUUDIO


  • ORKESTRIÕPE

Vastuvõtukatsed muusikaosakonna instrumendiõppesse 2020/21.õppeaastaks toimuvad tulenevalt eriolukorrast augustis (tavaolukorras üldjuhul mai lõpus). Täpsem info, vabade kohtade olemasolu vastavalt filiaalile jms tuleb kodulehele!

 

Õppetöö korraldus:

- õppetöö muusikaosakonnas on hindeline; - õpilase oskusi, teadmisi ja hoolsust hinnatakse 5-palli süsteemis; - õppetunni kestus on 45 minutit; - õppetöö jaguneb kolmeks trimestriks, kokkuvõttev hindamine toimub iga trimestri lõpus; - õpilane on seotud õppetööga 175 koolipäeva; - vaheajal üldjuhul tunde ei toimu (va erikokkulepped erialaõpetajaga).

Õppetöö koosneb järgmistest arenguastmetest:

Eelklass - rühmaõpe. Õppima asumine ilma katseteta avalduse alusel, õppetöö üldjuhul keskpäevasel ajal, seega ei sobi hästi lasteaiaealistele lastele; ei taga automaatselt sissesaamist piliõppesse. Põhiõpe: · noorem aste (1.-4.kl)- nädalakoormusega 2 erialatundi/ 1 solfedžotund; võib eelneda veel ettevalmistusklass (1h erialatundi nädalas) · vanem aste (5.-7. kl)- nädalakoormusega 2 erialatundi/ 1 solfedžotund Üldõpe (1.-7.kl) - lühendatud ainekavaga- nädalakoormusega 1 erialatund/1 solfedžotund (vabatahtlik) Lisa-aastad - õpilase soovil võimalik jätkata muusikaõpinguid ka pärast lõputunnistuse saamist. Lõpu- ja üleminekueksamid põhiinstrumendil ja solfedžos on noorema ja vanema astme lõpetamisel. Noorema astme lõpetamisel saab õpilane noorema astme lõputunnistuse. Vanema astme lõpetamisel saab õpilane kooli lõpudiplomi. Diplomi saab ainult kõikides õppeprogrammis olevates õppeainetes eksami (arvestuse) sooritanu. Selleks, et õpilase pillimänguoskus areneks kiiresti ja pidevalt, tuleb harjutada korrapäraselt, iga päev. Samuti tuleb osa võtta kõikidest ettenähtud tundidest. Osavõtt kooli kontsertidest on õpilase kohuseks – kas siis esineja või kuulajana, sest ka teise esineja kuulamine on üks osa õpingust. Muusikaosakonna õppetöö toimub peafiliaalis Jüris, Vaida Põhikoolis, Lagedi Põhikoolis ning Järveküla Kooli ruumides.

ÕPPIMISEKS VAJALIKUD ÕPPEVAHENDID JA INSTRUMENDID

On soovitav, et muusikaosakonnas vajamineva muretseb õpilane ise. Muusikaosakonna omanduses olevate instrumentide laenutamisel tuleb sõlmida pillirendileping ning täita laenutaja nõudeid. Kui õpilase süü läbi saavad kannatada laenutatud esemed, siis tuleb lapsevanemal või hooldajal tekitatud kahju hüvitada. Solfedžotundides vajalik noodivihik ja harilik pliiats.

ESINEMISED VÄLJASPOOL KOOLI

On väga soovitud ja soovitatud. Esinemised huvialakooli nimel peavad aga kindlasti toimuma erialaõpetaja teadmisel, soovitusel ja nõusolekul.

Muu

Intervallide õppimiseks:

ETV muusikasaade MI:
http://etv.err.ee/l/kultuurisaated/mi

Liitu meiega ARNOs!